Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

8000 cff4 390
już nie.
smokejoints
2322 ecc3 390
Nie rozumiem naszych relacji. Czasem jesteśmy przyjaciółmi. Czasem jesteśmy więcej niż przyjaciółmi. Innym razem jestem dla ciebie już obca.
Reposted fromdeviate deviate vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
9004 c2ae 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
9004 c2ae 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadybiiird ladybiiird
0724 d106 390
Reposted fromdeviate deviate vialadybiiird ladybiiird
0724 d106 390
Reposted fromdeviate deviate vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
Od dnia, w którym Cię poznałam, nie trafił się jeszcze taki, w którym bym o Tobie nie myślała.
Reposted frompesy pesy vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
Zaakceptuj sukę w sobie.
— House M.D.
Reposted fromraita raita vialadybiiird ladybiiird
1305 58f2 390
smokejoints
TYM RAZEM NICZEGO NIE SPIERDOLĘ.
smokejoints
TYM RAZEM NICZEGO NIE SPIERDOLĘ.
smokejoints
chciałabym z Tobą porozmawiać, tak po prostu, o niczym szczególnym.
Reposted fromnexxt nexxt vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
Reposted fromnewnightmare newnightmare vialadybiiird ladybiiird
smokejoints
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
Reposted fromnewnightmare newnightmare vialadybiiird ladybiiird

February 07 2014

smokejoints
4490 d453
Reposted fromflesz flesz viamyteatime myteatime
...
Reposted fromweheartit weheartit viamyteatime myteatime
smokejoints

February 02 2014

smokejoints
Boże, zjarałbym szluga i napiłbym się wódki.
— Co mam powiedzieć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl